• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ที่บันทึกภาพถ่ายระหว่าง
  วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึง
  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น และเป็นภาพถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital หรือด้วยโทรศัพท์มือถือ

 • ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายมีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ Pixels และด้านที่ยาวที่สุด
  ไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ Pixels
  ในรูปแบบไฟล์นามสกุล . jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ

 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดส่งภาพถ่ายได้ที่เว็บไซต์ www.bikefordad2015.com พร้อมกรอก
  รายละเอียดให้ถูกต้องตามที่ระบุในแบบฟอร์ม

 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
  พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดของผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของภาพให้ครบถ้วนในช่องกรอกข้อมูลการส่งภาพ และเขียนอธิบายแนวความคิด
  ไม่เกิน ๒ บรรทัด หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกคณะกรรมการตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม เช่นให้ความชัดเจนของภาพถ่ายและแสงให้สมบูรณ์ขึ้น
  แต่ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระหลักของภาพถ่ายผิดไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทั้ง ๕ หัวข้อ ไม่เกินหัวข้อละ ๕ ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดไม่เกิน ๑ รางวัล

 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้ในกรณีจะต้องนำภาพถ่ายนั้นไปพิมพ์เพื่อแสดงนิทรรศการในขนาดใหญ่

 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด โดยกระทรวง
  การท่องเที่ยวและกีฬา มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันที่สิ้นสุดกิจกรรม หรือนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเภทเดียวกันในครั้งต่อไป รวมไปถึงมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานของกิจกรรม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
  ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ เมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว
  หากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความประสงค์จะใช้ภาพใด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพเป็นรายกรณี และจะใช้ภาพเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ส่วนภาพที่จัดพิมพ์ทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • ในกรณีที่คณะกรรมการประกาศผลการตัดสินแล้ว หากทางผู้จัดงานไม่สามารถติดต่อเจ้าของภาพถ่ายได้ หรือภาพถ่ายที่ได้รางวัลไม่มีข้อมูลครบถ้วน คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ภาพนั้นพร้อมเลื่อนภาพถ่ายอันดับถัดไปให้ได้รับรางวัลแทน

 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้

 • หมดเขตส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น.(ตามเวลาในประเทศไทย)

 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘