ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นสมควรให้จัดประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดภาพถ่ายกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมถึงส่งเสริมความตระหนักรู้ในพระคุณของพ่อ และพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งคัดเลือกภาพจากการประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและจัดทำหนังสือภาพถ่าย
"ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"